Všeobecné obchodní podmínky – onlinekurzy Fyziojógy

Poskytovatel:                 

Time4yoga s.r.o., jednatelka společnosti Radka Holická, Dalimilova 107/10, Olomouc- Chomoutov, 783 35, vedená u Krajského soudu v Ostravě, IČO: 07665989 (dále jen „Poskytovatel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále ve zkratce jen „VOP“) upravují práva a povinnosti prodávajícího, tj. Poskytovatele, a Kupujícího online kurzů Fyziojógy (dále ve zkratce „online kurz“) v případě uzavření smlouvy o koupi online kurzu, jak je upraveno v třetí části těchto VOP.

II. SMLOUVA O KOUPI VIDEOKURZU

 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí online kurzu uzavřené způsobem a za podmínek níže uvedených mezi Kupujícím online kurzu a Poskytovatelem.
 2. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Kupujícímu online kurz 10dní s fyziojógou, kurz Fyziojóga pro zdravá záda nebo kurz relaxační fyziojógy. Závazkem kupujícího je zaplatit za zvolený online kurz Poskytovateli smluvenou cenu prostřednictvím bankovního převodu.

 A) Uzavření smlouvy

 1. Zájemce o koupi online kurzu na základě odeslání nezávazné objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře a informuje poskytovatele o svém zájmu o koupi online kurzu.
 2. Zájemce odesláním objednávky projevuje svůj souhlas s těmito VOP.
 3. Poskytovatel zašle zájemci o online kurz fakturu, resp. výzvu k úhradě kupní ceny (dále jen „nabídka“).
 4. Zájemce akceptuje nabídku, uhradí-li kupní cenu do 14 dnů od zaslání výzvy k úhradě kupní ceny.
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání kupní ceny za online kurz na účet Poskytovatele.

 B) Cena

 1. Cena za online kurz 10 dní s fyziojógou ve výši 149Kč, cena za online kurz Fyziojóga pro zdravá záda ve výši 890 Kč (990Kč v případě vánoční edice) a cena 590Kč za kurz relaxační fyziojógy (690Kč v případě vánoční edice)  je splatná před zasláním přístupových údajů do online kurzu

 C) Forma online kurzu

 1. Online kurz je dostupný Kupujícímu online na adrese www.radkacrhonkova.cz, po získání přístupových údajů, které Kupujícímu přijdou bezprostředně po připsání platby na účet Poskytovatele.
 2. Součástí této smlouvy jsou v případě kurzu Fyziojóga pro zdravá záda 1 bonusové video a 1 bonusová audio nahrávka, v případě kurzu relaxační fyziojógy 2 bonusové audionahrávky.

D.) Vánoční edice 

1. Při zakoupení vánoční edice kurzu Fyziojóga pro zdravá záda nebo kurzu relaxační fyziojógy je Kupujícímu zaslán po uhrazení příslušné částky balíček prostřednictvím České pošty na adresu, kterou zadal v objednávkovém formuláři.

2. Balíček obsahuje vánoční dárkové balení, dárkový poukaz případně dárkový poukaz + USB flash disk. 

 

III. VHODNOST ONLINE KURZU PRO KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je srozuměn s tím, že online kurz obsahuje řadu doporučených cviků a cvičebních sestav, nicméně není léčbou zdravotních problémů, ale výhradně prevencí zdravotních potíží, resp. prevencí bolestí zad. Zdravotní diagnózu Kupujícího může stanovit výhradně lékař na základě vyšetření.
 2. V případě pochybností o vhodnosti využití technik online kurzu se Kupující poradí se svým ošetřujícím lékařem či fyzioterapeutem.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za vzniklé zdravotní komplikace, ať už jde o psychické či fyzické potíže, ani za přechodné zhoršení zdravotního stavu.
 4. Kupující absolvuje online kurz výhradně na vlastní odpovědnost.

IV. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Kupující si je vědom, že online kurz 10 dní s fyziojógou, Fyziojóga pro zdravá záda a kurz relaxační fyziojógy je autorským dílem Poskytovatele a jeho majetkem ve smyslu práva duševního vlastnictví.
 2. Poskytovatel poskytuje online kurz Kupujícímu výhradně pro jeho vlastní potřebu. Jakékoliv komerční použití a další šíření díla, ať už elektronicky, audiovizuálně, zvukově či přepisem je zakázáno.

 V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

 1. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, pokud zjistí, že online kurz nesplňuje jeho požadavky, informuje-li o tom e-mailem Prodávajícího, a to nejpozději do 30 dnů od zakoupení online kurzu.
 2. Prodávající se zavazuje v případě odstoupení od smlouvy popsaného v předchozím bodě vrátit Kupujícímu kupní cenu za online kurz v plné výši, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl e-mailem informován o tom, že Kupující odstupuje od kupní smlouvy.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouva o koupi online kurzu 10 dní s fyziojógou, Fyziojóga pro zdravá záda nebo kurzu relaxační fyziojógy i tyto VOP se řídí právním řádem České republiky.
 2. Při odeslání objednávky Kupující potvrzuje, že je mu znám obsah těchto VOP, že si je přečetl, jejich obsahu rozumí a nemá proti nim žádné výhrady.
 3. Kupující poskytuje Poskytovateli v rámci realizace smlouvy své osobní údaje a prohlašuje, že uděluje Poskytovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem. Veškeré takto shromážděné údaje se Poskytovatel zavazuje shromažďovat pouze pro účely obchodního vztahu s Kupujícím.
 4. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto VOP.
 5. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 12. 2017